فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گر دست دهد خاك کف پای نگارم
   بر لوح بصر خط غباری بنگارم

   بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است
از موج سرشکم که رساند به کنارم
   پروانه او گر رسدم در طلب جان
چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم
   امروز مکش سر ز وفای من و اندیش
زان شب که من از غم به دعا دست برآرم
   زلفین سیاه تو به دلداری عشاق
دادند قراری و ببردند قرارم
   ای باد از آن باده نسیمی به من آور
کآن بوی شفا‌بخش بود دفع خمارم
   گر قلب دلم را ننهد دوست عیاری
من نقد روان در دمش از دیده شمارم
   دامن مفشان از من خاکی که پس از من
زین در نتواند که برد باد غبارم
   حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است
عمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم