فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
   لطف‌ها می‌کنی ای خاك درت تاج سرم

   دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو
که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم
   همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
   ای نسیم سحری بندگی من برسان
که فراموش مکن وقت دعای سحرم
   خرم آن روز کز این مرحله بربندم بار
و از سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم
   حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل
دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم
   پایه نظم بلند است و جهان گیر بگو
تا کند پادشه بحر دهان پر گهرم