فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
   تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

   چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست
بنفشه‌زار شود تربتم چو درگذرم
   بر آستان مرادت گشاده‌ام در چشم
که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم
   چه شکر گویمت ای خیل غم عفاك الله
که روز بی کسی آخر نمی‌روی ز سرم
   غلام مردم چشمم که با سیاه دلی
هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم
   به هر نظر بت ما جلوه می‌کند لیکن
کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم
   به خاك حافظ اگر یار بگذرد چون باد
ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم