فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به تیغم گر کشد دستش نگیرم
   و گر تیرم زند منت پذیرم

   کمان ابرویت را گو بزن تیر
که پیش دست و بازویت بمیرم
   غم گیتی گر از پایم درآرد
بجز ساغر که باشد دستگیرم
   بر‌آی ای آفتاب صبح امید
که در دست شب هجران اسیرم
   به فریادم رس ای پیر خرابات
به یک جرعه جوانم کن که پیرم
   به گیسوی تو خوردم دوش سوگند
که من از پای تو سر بر‌نگیرم
   بسوز این خرقه تقوا تو حافظ
که گر آتش شوم در وی نگیرم