فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
نماز شام غریبان چو گریه آغازم
   به مویه‌های غریبانه قصه پردازم

   به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار
که از جهان ره و رسم سفر براندازم
   من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب
مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم
   خدای را مددی ای رفیق ره تا من
به کوی میکده دیگر علم برافرازم
   خرد ز پیری من کی حساب برگیرد
که باز با صنمی طفل عشق می‌بازم
   بجز صبا و شمالم نمی شناسد کس
عزیز من که بجز باد نیست دمسازم
   هوای منزل یار آب زندگانی ماست
صبا بیار نسیمی ز خاك شیرازم
   سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی
شکایت از که کنم خانگی‌ست غمازم
   ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت
غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم