فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم
   چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم

   زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست
در دست سر مویی از آن عمر درازم
   پروانه راحت بده ای شمع که امشب
از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم
   آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی
مستان تو خواهم که گزارند نمازم
   چون نیست نماز من آلوده نمازی
در میکده زآن کم نشود سوز و گدازم
   در مسجد و میخانه خیالت اگر آید
محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم
   گر خلوت ما را شبی از رخ بفروزی
چون صبح بر آفاق جهان سر بفرازم
   محمود بود عاقبت کار در این راه
گر سر برود در سر سودای ایازم
   حافظ غم دل با که بگویم که در این دور
جز جام نشاید که بود محرم رازم