فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
   طایر قدسم و از دام جهان برخیزم

   به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی
از سر خواجگی کون و مکان برخیزم
   یا رب از ابر هدایت برسان بارانی
پیشتر زآن که چو گردی ز میان برخیزم
   بر سر تربت من با می و مطرب بنشین
تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم
   خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات
کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم
   گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش
تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم
   روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده
تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم