فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
   چرا نه خاك سر کوی یار خود باشم

   غم غریبی و غربت چو برنمی‌تابم
به شهر خود روم و شهریار خود باشم
   ز محرمان سراپرده وصال شوم
ز بندگان خداوندگار خود باشم
   چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی
که روز واقعه پیش نگار خود باشم
   ز دست بخت گران خواب و کار بی سامان
گرم بود گله‌ای رازدار خود باشم
   همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود
دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم
   بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ
و گر نه تا به ابد شرمسار خود باشم