فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم
   مدهوش چشم مست و می صاف بی‌غشم

   گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو
آن‌گه بگویمت که دو پیمانه درکشم
   من آدم بهشتیم اما در این سفر
حالی اسیر عشق جوانان مه‌وشم
   در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز
استاده‌ام چو شمع مترسان ز آتشم
   شیراز معدن لب لعل است و کان حسن
من جوهری مفلسم ایرا مشوشم
   از بس که چشم مست در این شهر دیده‌ام
حقا که می نمی‌خورم اکنون و سرخوشم
   شهری‌ست پر کرشمه حوران ز شش جهت
چیزیم نیست ور نه خریدار هر ششم
   بخت ار مدد دهد که کشم رخت سوی دوست
گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم
   حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست
آیینه‌ای ندارم از آن آه می‌کشم