فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم
   دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم

   سزای تکیه گهت منظری نمی‌بینم
منم ز عالم و این گوشه معین چشم
   بیا که لعل و گهر در نثار مقدم تو
ز گنج خانه دل می‌کشم به روزن چشم
   سحر سرشک روانم سر خرابی داشت
گرم نه خون جگر می‌گرفت دامن چشم
   نخست روز که دیدم رخ تو دل می‌گفت
اگر رسد خللی خون من به گردن چشم
   به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش
به راه باد نهادم چراغ روشن چشم
   به مردمی که دل دردمند حافظ را
مزن به ناوك دلدوز مردم افکن چشم