فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
من که از آتش دل چون خم می در جوشم
   مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم

   قصد جان است طمع در لب جانان کردن
تو مرا بین که در این کار به جان می‌کوشم
   من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم
هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم
   حاش لله که نیم معتقد طاعت خویش
این قدر هست که گهگه قدحی می‌نوشم
   هست امیدم که علیرغم عدو روز جزا
فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم
   پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت
من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم
   خرقه‌پوشی من از غایت دین‌داری نیست
پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشم
   من که خواهم که ننوشم بجز از راوق خم
چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم
   گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق
شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم