فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گر من از سرزنش مدعیان اندیشم
   شیوه مستی و رندی نرود از پیشم

   زهد رندان نوآموخته راهی بدیهی‌ست
من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم
   شاه شوریده سران خوان من بی سامان را
زان که در کم خردی از همه عالم بیشم
   بر جبین نقش کن از خون دل من خالی
تا بدانند که قربان تو کافرکیشم
   اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا
تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم
   شعر خونبار من ای باد بدان یار رسان
که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم
   من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس
حافظ راز خود و عارف وقت خویشم