فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم
   خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

   چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی‌ست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
   عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم
دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم
   چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
که در سراچه ترکیب تخته بند تنم
   اگر ز خون دلم بوی شوق می‌آید
عجب مدار که همدرد نافه ختنم
   طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع
که سوزهاست نهانی درون پیرهنم
   بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار
که با وجود تو کس نشنود ز من که منم