فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم
   کز چاکران پیر مغان کمترین منم

   هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش
ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم
   از جاه عشق و دولت رندان پاکباز
پیوسته صدر مصطبه‌ها بود مسکنم
   در شان من به دردکشی ظن بد مبر
که لوده گشت جامه ولی پاکدامنم
   شهباز دست پادشهم این چه حالت است
کز یاد برده‌اند هوای نشیمنم
   حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس
با این لسان عذب که خامش چو سوسنم
   آب و هوای فارس عجب سفله پرور است
کو همرهی که خیمه از این خاك برکنم
   حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی
در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم
   تورانشه خجسته که در من یزید فضل
شد منت مواهب او طوق گردنم