فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
عمری‌ست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم
   دست شفاعت هر زمان در نیک‌نامی می‌زنم

   بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود
دامی به راهی می‌نهم مرغی به دامی می‌زنم
   اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می‌زنم
   تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی
گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش‌خرامی می‌زنم
   هر چند کآن آرام دل دانم نبخشد کام دل
نقش خیالی می‌کشم فال دوامی می‌زنم
   دانم سرآرد غصه را رنگین برآرد قصه را
این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می‌زنم
   با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم
در مجلس روحانیان گه‌گاه جامی می‌زنم