فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
من نه آن رندم که ترك شاهد و ساغر کنم
   محتسب داند که من این کارها کمتر کنم

   من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها
توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم
   عشق دردانه‌ست و من غواص و دریا میکده
سر فرو بردم در آن جا تا کجا سر برکنم
   لاله ساغر‌گیر و نرگس مست و بر ما نام فسق
داوری دارم بسی یا رب که را داور کنم
   بازکش یک دم عنان ای ترك شهر‌آشوب من
تا ز اشک و چهره راهت پر زر و گوهر کنم
   من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج‌ها
کی نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم
   چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست
کج‌دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم
   عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار
عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم
   من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست
کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم
   گر چه گرد‌‌آلود فقرم شرم باد از همتم
گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم
   عاشقان را گر در آتش می‌پسندد لطف دوست
تنگ ‌چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم
   دوش لعلش عشوه‌ای می‌داد حافظ را ولی
من نه آنم کز وی این افسانه‌ها باور کنم