فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
   تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

   دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم
   آن چه در مدت هجر تو کشیدم هیهات
در یکی نامه محال است که تحریر کنم
   با سر زلف تو مجموع پریشانی خود
کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم
   آن زمان که آرزوی دیدن جانم باشد
در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم
   گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد
دین و دل را همه دربازم و توفیر کنم
   دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی
من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم
   نیست امید صلاحی ز فساد حافظ
چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم