فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
   و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

   از دل تنگ گنهکار برآرم آهی
کتش اندر گنه آدم و حوا فکنم
   مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست
می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم
   بگشا بند قبا ای مه خورشیدکلاه
تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم
   خورده‌ام تیر فلک باده بده تا سرمست
عقده دربند کمر ترکش جوزا فکنم
   جرعه جام بر این تخت روان افشانم
غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم
   حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا
من چرا عشرت امروز به فردا فکنم