فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
   گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم

   قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم
دوستان از راست می‌رنجد نگارم چون کنم
   نکته ناسنجیده گفتم دلبرا معذور دار
عشوه‌ای فرمای تا من طبع را موزون کنم
   زرد‌رویی می‌کشم زآن طبع نازك بی‌گناه
ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم
   ای نسیم منزل لیلی خدا را تا به کی
ربع را بر هم زنم اطلال را جیحون کنم
   من که ره بردم به گنج حسن بی‌پایان دوست
صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم
   ای مه صاحب قران از بنده حافظ یاد کن
تا دعای دولت آن حسن روز‌افزون کنم