فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
   مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست

   میان او که خدا آفریده است از هیچ
دقیقه‌ای‌ست که هیچ آفریده نگشادست
   به کام تا نرساند مرا لبش چون نای
نصیحت همه عالم به گوش من بادست
   گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی‌ست
اسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست
   اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی
اساس هستی من زآن خراب آبادست
   دلا منال ز بیداد و جور یار که یار
تو را نصیب همین کرد و این از آن دادست
   برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ
کز این فسانه و افسون مرا بسی یادست