فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
   بهار توبه شکن می‌رسد چه چاره کنم

   سخن درست بگویم نمی‌توانم دید
که می خورند حریفان و من نظاره کنم
   چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه
پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم
   به دور لاله دماغ مرا علاج کنید
گر از میانه بزم طرب کناره کنم
   ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت
حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم
   گدای میکده‌ام لیک وقت مستی بین
که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم
   مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی
چرا ملامت رند شرابخواره کنم
   به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی
ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم
   ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ
به بانگ بربط و نی رازش آشکاره کنم