فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
حاشا که من به موسم گل ترك می کنم
   من لاف عقل می‌زنم این کار کی کنم

   مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم
در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم
   از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت
یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
   کی بود در زمانه وفا جام می بیار
تا من حکایت جم و کاووس کی کنم
   از نامه سیاه نترسم که روز حشر
با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم
   کو پیک صبح تا گله‌های شب فراق
با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم
   این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست
روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم