فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
من ترك عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم
   صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم

   باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور
با خاك کوی دوست برابر نمی‌کنم
   تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
گفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم
   هرگز نمی‌شود ز سر خود خبر مرا
تا در میان میکده سر بر‌نمی‌کنم
   ناصح به طعن گفت که رو ترك عشق کن
محتاج جنگ نیست برادر نمی‌کنم
   این تقویم تمام که با شاهدان شهر
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم
   حافظ جناب پیر مغان جای دولت است
من ترك خاك بوسی این در نمی‌کنم