فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم
   که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

   جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم
یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم
   جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
تا حریفان دغا را به جهان کم بینم
   سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم
   بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح
شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم
   سینه تنگ من و بار غم او هیهات
مرد این بار گران نیست دل مسکینم
   من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر
این متاعم که همی بینی و کمتر زینم
   بنده آصف عهدم دلم از راه مبر
که اگر دم زنم از چرخ بخواهد کینم
   بر دلم گرد ستم‌هاست خدایا مپسند
که مکدر شود آیینه مهر‌آیینم