فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم
   ز جام وصل می ‌نوشم ز باغ عیش گل چینم

   شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد
لبم بر لب نه ‌ای ساقی و بستان جان شیرینم
   مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز
سخن با ماه می‌گویم پری در خواب می‌بینم
   لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخواران
منم کز غایت حرمان نه با آنم نه با اینم
   چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت
ز حال بنده یاد آور که خدمتگار دیرینم
   نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد
تذر و طرفه من گیرم که چالاك است شاهینم
   اگر باور نمی‌داری رو از صورتگر چین پرس
که مانی نسخه می‌خواهد ز نوك کلک مشکینم
   وفاداری و حق‌گویی نه کار هر کسی باشد
غلام آصف ثانی جلال الحق و الدینم
   رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ
که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم