فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم
   دواش جز می چون ارغوان نمی‌بینم

   به ترك خدمت پیر مغان نخواهم گفت
چرا که مصلحت خود در آن نمی‌بینم
   ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر
چرا که طالع وقت آن چنان نمی‌بینم
   نشان اهل خدا عاشقی‌ست با خود دار
که در مشایخ شهر این نشان نمی‌بینم
   بدین دو دیده حیران من هزار افسوس
که با دو آینه رویش عیان نمی‌بینم
   قد تو تا بشد از جویبار دیده من
به جای سرو جز آب روان نمی‌بینم
   در این خمار کسم جرعه‌ای نمی‌بخشد
ببین که اهل دلی در میان نمی‌بینم
   نشان موی میانش که دل در او بستم
ز من مپرس که خود در میان نمی‌بینم
   من و سفینه حافظ که جز در این دریا
بضاعت سخن در فشان نمی‌بینم