فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
   راحت جان طلبم و از پی جانان بروم

   گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب
من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
   دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
رخت بر‌بندم و تا ملک سلیمان بروم
   چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت
به هواداری آن سرو خرامان بروم
   در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت
با دل زخم کش و دیده گریان بروم
   نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی
تا در میکده شادان و غزل‌خوان بروم
   به هواداری او ذره صفت رقص کنان
تا لب چشمه خورشید درخشان بروم
   تازیان را غم احوال گران باران نیست
پارسیان مددی تا خوش و آسان بروم
   ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون
همره کوکبه آصف دوران بروم