فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
   دل سودا زده از غصه دو نیم افتادست

   چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است
لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست
   در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست
نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست
   زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار
چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست
   دل من در هوس روی تو ای مونس جان
خاك راهی‌ست که در دست نسیم افتادست
   همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست
از سر کوی تو زآن رو که عظیم افتادست
   سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم
عکس روحی‌ست که بر عظم رمیم افتادست
   آن که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت
بر در میکده دیدم که مقیم افتادست
   حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز
اتحادی‌ست که در عهد قدیم افتادست