فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گر از این منزل ویران به سوی خانه روم
   دگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم

   زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم
نذر کردم که هم از راه به میخانه روم
   تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوك
به در صومعه با بربط و پیمانه روم
   آشنایان ره عشق گرم خون بخورند
ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم
   بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار
چند و چند از پی کام دل دیوانه روم
   گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز
سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم
   خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر
سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم