فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
آن که پامال جفا کرد چو خاك راهم
   خاك می‌بوسم و عذر قدمش می‌خواهم

   من نه آنم که ز جور تو بنالم حاشا
بنده معتقد و چاکر دولتخواهم
   بسته‌ام در خم گیسوی تو امید دراز
آن مبادا که کند دست طلب کوتاهم
   ذره خاکم و در کوی توام جای خوش است
ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
   پیر میخانه سحر جام جهان‌بینم داد
و اندر آن آینه از حسن تو کرد آگاهم
   صوفی صومعه عالم قدسم لیکن
حالیا دیر مغان است حوالتگاهم
   با من راه‌نشین خیز و سوی میکده آی
تا در آن حلقه ببینی که چه صاحب جاهم
   مست بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود
آه اگر دامن حسن تو بگیرد آهم
   خوشم آمد که سحر خسرو خاور می‌گفت
با همه پادشهی بنده تورانشاهم