فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ما ز یاران چشم یاری داشتیم
   خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم

   تا درخت دوستی برگی دهد
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
   گفت و گو آیین درویشی نبود
ور نه با تو ماجراها داشتیم
   شیوه چشمت فریب جنگ داشت
ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم
   گلبن حسنت نه خود شد دلفروز
ما دم همت بر او بگماشتیم
   نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد
جانب حرمت فرو نگذاشتیم
   گفت خود دادی به ما دل حافظا
ما محصل بر کسی نگماشتیم