فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بیا که قصر امل سخت سست بنیادست
   بیار باده که بنیاد عمر بر بادست

   غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست
   چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب
سروش عالم غیبم چه مژده‌ها دادست
   که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین
نشیمن تو نه این کنج محنت آبادست
   تو را ز کنگره عرش می‌زنند صفیر
ندانمت که در این دامگه چه افتادست
   نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر
که این حدیث ز پیر طریقتم یادست
   غم جهان مخور و پند من مبر از یاد
که این لطیفه عشقم ز ره‌روی یادست
   رضا به داده بده وز جبین گره بگشای
که بر من و تو در اختیار نگشادست
   مجو درستی عهد از جهان سست نهاد
که این عجوز عروس هزار دامادست
   نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل
بنال بلبل بی‌دل که جای فریادست
   حسد چه می‌بری ای سست نظم بر حافظ
قبول خاطر و لطف سخن خدا‍‌‌دادست