فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
   محصول دعا در ره جانانه نهادیم

   در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش
این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم
   سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد
تا روی در این منزل ویرانه نهادیم
   در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را
مهر لب او بر در این خانه نهادیم
   در خرقه از این بیش منافق نتوان بود
بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم
   چون می‌رود این کشتی سرگشته که آخر
جان در سر آن گوهر یک‌دانه نهادیم
   المنه لله که چو ما بی‌دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم
   قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ
یا رب چه گدا‌همت و بیگانه نهادیم