فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم
   کز بهر جرعه‌ای همه محتاج این دریم

   روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق
شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم
   جایی که تخت و مسند جم می‌رود به باد
گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم
   تا بو که دست در کمر او توان زدن
در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم
   واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما
با خاك کوی دوست به فردوس ننگریم
   چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا
ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم
   از جرعه تو خاك زمین در و لعل یافت
بیچاره ما که پیش تو از خاك کمتریم
   حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست
با خاك آستانه این در به سر بریم