فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم
   شطح و طامات به بازار خرافات بریم

   سوی رندان قلندر به ره آورد سفر
دلق بسطامی و سجاده طامات بریم
   تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند
چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم
   با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم
همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم
   کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم
علم عشق تو بر بام سماوات بریم
   خاك کوی تو به صحرای قیامت فردا
همه بر فرق سر از بهر مباهات بریم
   ور نهد در ره ما خار ملامت زاهد
از گلستانش به زندان مکافات بریم
   شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش
گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم
   قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند
بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم
   فتنه می‌بارد از این سقف مقرنس برخیز
تا به میخانه پناه از همه آفات بریم
   در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی
ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم
   حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز
حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم