فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم
   وین نقش زرق را خط بطلان به سر‌کشیم

   نذر و فتوح صومعه در وجه می‌نهیم
دلق ریا به آب خرابات برکشیم
   فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند
غلمان ز روضه حور ز جنت به درکشیم
   بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان
غارت کنیم باده و شاهد به بر کشیم
   عشرت کنیم ور نه به حسرت کشندمان
روزی که رخت جان به جهانی دگر کشیم
   سر خدا که در تتق غیب منزوی‌ست
مستانه‌اش نقاب ز رخسار برکشیم
   کو جلوه‌ای ز ابروی او تا چو ماه نو
گوی سپهر در خم چوگان زر کشیم
   حافظ نه حد ماست چنین لاف‌ها زدن
پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم