فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بی مهر رخت روز مرا نور نماندست
   وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست

   هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم
دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست
   می‌رفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت
هیهات از این گوشه که معمور نماندست
   وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت
از دولت هجر تو کنون دور نماندست
   نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید
دور از رخت این خسته رنجور نماندست
   صبر است مرا چاره هجران تو لیکن
چون صبر توان کرد که مقدور نماندست
   در هجر تو گر چشم مرا آب روان است
گو خون جگر ریز که معذور نماندست
   حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده
ماتم زده را داعیه سور نماندست