فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم
   که من دلشده این ره نه به خود می‌پویم

   در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند
آن چه استاد ازل گفت بگو می‌گویم
   من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست
که از آن دست که او می‌کشدم می‌رویم
   دوستان عیب من بی‌دل حیران مکنید
گوهری دارم و صاحب نظری می‌جویم
   گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب است
مکنم عیب کز او رنگ ریا می‌شویم
   خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است
می‌سرایم به شب و وقت سحر می‌مویم
   حافظم گفت که خاك در میخانه مبوی
گو مکن عیب که من مشک ختن می‌بویم