فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گر چه ما بندگان پادشهیم
   پادشاهان ملک صبحگهیم

   گنج در آستین و کیسه تهی
جام گیتی نما و خاك رهیم
   هوشیار حضور و مست غرور
بحر توحید و غرقه گنهیم
   شاهد بخت چون کرشمه کند
ماش آیینه رخ چو مهیم
   شاه بیدار بخت را هر شب
ما نگهبان افسر و کلهیم
   گو غنیمت شمار صحبت ما
که تو در خواب و ما به دیده‌گهیم
   شاه منصور واقف است که ما
روی همت به هر کجا که نهیم
   دشمنان را ز خون کفن سازیم
دوستان را قبای فتح دهیم
   رنگ تزویر پیش ما نبود
شیر سرخیم و افعی سیهیم
   وام حافظ بگو که باز دهند
کرده‌ای اعتراف و ما گوهیم