فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چندان که گفتم غم با طبیبان
   درمان نکردند مسکین غریبان

   آن گل که هر دم در دست بادی‌ست
گو شرم بادش از عندلیبان
   یا رب امان ده تا باز بیند
چشم محبان روی حبیبان
   درج محبت بر مهر خود نیست
یا رب مبادا کام رقیبان
   ای منعم آخر بر خوان جودت
تا چند باشیم از بی‌نصیبان
   حافظ نگشتی شیدای گیتی
گر می‌شنیدی پند ادیبان