فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان
   هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

   مه جلوه می‌نماید بر سبز خنگ گردون
تا او به سر درآید بر رخش پا بگردان
   مر غول را برافشان یعنی به رغم سنبل
گرد چمن بخوری همچون صبا بگردان
   یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست
در سر کلاه بشکن در بر قبا بگردان
   ای نور چشم مستان در عین انتظارم
چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان
   دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش
یا رب نوشته بد از یار ما بگردان
   حافظ ز خوبرویان بختت جز این قدر نیست
گر نیستت رضایی حکم قضا بگردان