فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز‌رسان
   وآن سهی سرو خرامان به چمن بازرسان

   دل آزرده ما را به نسیمی بنواز
یعنی آن جان ز تن رفته به تن بازرسان
   ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند
یار مه‌روی مرا نیز به من بازرسان
   دیده‌ها در طلب لعل یمانی خون شد
یا رب آن کوکب رخشان به یمن بازرسان
   برو ای طایر میمون همایون آثار
پیش عنقا سخن زاغ و زغن بازرسان
   سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات
بشنو ای پیک خبرگیر و سخن بازرسان
   آن که بودی وطنش دیده حافظ یا رب
به مرادش ز غریبی به وطن بازرسان