فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خدا را کم نشین با خرقه پوشان
   رخ از رندان بی سامان مپوشان

   در این خرقه بسی آلودگی هست
خوشا وقت قبای می فروشان
   در این صوفی‌وشان دردی ندیدم
که صافی باد عیش درد‌ نوشان
   تو نازك طبعی و طاقت نیاری
گرانی‌های مشتی دلق پوشان
   چو مستم کرده‌ای مستور منشین
چو نوشم داده‌ای زهرم منوشان
   بیا و از غبن این سالوسیان بین
صراحی خون دل و بربط خروشان
   ز دلگرمی حافظ بر حذر باش
که دارد سینه‌ای چون دیگ جوشان