فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن
   به شادی رخ گل بیخ غم ز دل بر‌کن

   رسید باد صبا غنچه در هواداری
ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن
   طریق صدق بیاموز از آب صافی دل
به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن
   ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر
شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن
   عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد
به عینه دل و دین می‌برد به وجه حسن
   صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار
برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن
   حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو
به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن