فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چو گل هر دم به بویت جامه در تن
   کنم چاك از گریبان تا به دامن

   تنت را دید گل گویی که در باغ
چو مستان جامه را بدرید بر تن
   من از دست غمت مشکل برم جان
ولی دل را تو آسان بردی از من
   به قول دشمنان برگشتی از دوست
نگردد هیچ کس دوست دشمن
   تنت در جامه چون در جام باده
دلت در سینه چون در سیم آهن
   ببار ای شمع اشک از چشم خونین
که شد سوز دلت بر خلق روشن
   مکن کز سینه‌ام آه جگرسوز
برآید همچو دود از راه روزن
   دلم را مشکن و در پا مینداز
که دارد در سر زلف تو مسکن
   چو دل در زلف تو بسته‌ست حافظ
بدین سان کار او در پا میفکن