فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
   شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است

   ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای
کت خون ما حلالتر از شیر مادر است
   چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
   از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
   یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است
   دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت
امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است
   شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است
   ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم
با پادشه بگوی که روزی مقدر است
   حافظ چه طرفه شاخ نباتی‌ست کلک تو
کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است