فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن
   مقدمش یا رب مبارك باد بر سرو و سمن

   خوش به جای خویشتن بود این نشست خسروی
تا نشیند هر کسی اکنون به جای خویشتن
   خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت
که اسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن
   تا ابد معمور باد این خانه کز خاك درش
هر نفس با بوی رحمان می‌وزد باد یمن
   شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او
در همه شهنامه‌ها شد داستان انجمن
   خنگ چوگانی چرخت رام شد در زیر زین
شهسوارا چون به میدان آمدی گویی بزن
   جویبار ملک را آب روان شمشیر توست
تو درخت عدل بنشان بیخ بدخواهان بکن
   بعد از این نشکفت اگر با نکهت خلق خوشت
خیزد از صحرای ایذج نافه مشک ختن
   گوشه‌گیران انتظار جلوه خوش می‌کنند
بر‌شکن طرف کلاه و برقع از رخ بر‌فکن
   مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش
ساقیا می ده به قول مستشار متمن
   ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار
تا از آن جام زرافشان جرعه‌ای بخشد به من