فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
   در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

   از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن
   خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ
و‌آن جا به نیک‌نامی پیراهنی دریدن
   گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن
گه سر عشقبازی از بلبلان شنیدن
   بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار
کآخر ملول گردی از دست و لب گزیدن
   فرصت شمار صحبت کز این دو‌‌راهه منزل
چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
   گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی
یا رب به یادش آور درویش پروریدن