فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
   منم که دیده نیالودم به بد دیدن

   وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافری‌ست رنجیدن
   به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات
بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن
   مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن
   به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن
   به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه
کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن
   عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس
که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن
   ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب
که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن
   مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ
که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن