فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
   یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

   بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را
چون شیشه‌های دیده ما پرگلاب کن
   ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد
ساقی به دور باده گلگون شتاب کن
   بگشا به شیوه نرگس پر ‌خواب مست را
و از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن
   بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر
بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن
   زان جا که رسم و عادت عاشق کشی توست
با دشمنان قدح کش و با ما عتاب کن
   همچون حباب دیده به روی قدح گشای
وین خانه را قیاس اساس از حباب کن
   حافظ وصال می‌طلبد از ره دعا
یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن